Informatie client

Waarmee kan ik jou helpen?

De dagelijkse taken

Dagelijks zijn er taken die gedaan moeten worden als je mee wilt doen in de maatschappij. Zoals op tijd naar school of werk gaan, rekeningen betalen, boodschappen doen en koken, huiswerk maken, sporten; teveel om op te noemen. Je weet zelf wel welke dingen dagelijks gedaan moeten worden, maar niet goed hoe je dit precies moet doen. Ook kunnen onderliggende redenen belemmeren de dagelijkse taken adequaat op te pakken. Asin-Coaching kan je helpen deze taken uiteindelijk zelf uit te voeren.

Beslissingen nemen

Eigen regie voeren betekent dat je alle beslissingen omtrent het invullen van je dagelijkse taken zelf kunt nemen maar wel op een zodanige manier dat je geen gevaar of overlast bent voor anderen of voor jezelf. Daarbij hoort het maken van de juiste keuzes. Als dit voor jou van toepassing is kan Asin-Coaching jou helpen de juiste beslissingen te nemen waar jij en jouw omgeving tevreden over zijn. Dit doe ik door met jou (en eventueel andere betrokkenen) de voor- en de nadelen en de mogelijke gevolgen van jouw keuzes te bespreken. Door jou open vragen te stellen, begeleidt Asin-Coaching jou te reflecteren op welke keuzes jij tot op heden maakte om je dagelijks leven zinvolle, taakgerichte invulling te geven, waarom je deze keuzes maakte en wat jouw keuzes je tot nu toe opleverden. Wat gaat goed, waar loop je vast? Hoe kan Asin-Coaching jou bijsturen om jouw dagelijks leven overzichtelijker, aangenamer en productiever te maken?

Structuur

Structuur hebben in je leven is erg belangrijk. Het zorgt voor houvast, overzicht en duidelijkheid. Hoe meer jij jouw leven gestructureerd hebt, hoe makkelijker jij het dagelijks leven zult ervaren. Asin-Coaching kan jou helpen om meer structuur te hebben door jouw algemene dagelijkse taken overzichtelijk te maken en op papier of elektronisch te agenderen. Structuur bieden is standaard een vast onderdeel van de begeleiding: slaapritme, voedingspatroon, lichamelijke activiteit en andere patronen die onderdeel zijn van jouw dagelijks leven. Deze patronen zijn regelmatig terugkerende onderwerpen in de begeleiding die Asin-Coaching samen met jou bespreekt en met jou meedenkt hoe je hierin aanpassingen kunt doen om gedragsveranderingen te bewerkstelligen.

Diagnose

Als er sprake is van een diagnose zoals ADHD, ADD, ASS, LVB, een angststoornis of een depressieve stoornis, geeft Asin-Coaching jou inzicht in jouw handelen als gevolg van jouw ‘beperking’. Doordat wij elkaar regelmatig spreken en zien leert Asin-Coaching jou beter kennen krijgt inzicht in hoe jij de taken probeert uit te voeren. Asin-Coaching kan jou helpen door mee te denken hoe je dagelijkse taken anders of beter kan uitvoeren en hoe je dit kunt oefenen. Je krijgt hierdoor meer inzicht in jouw diagnose en de gevolgen hiervan in jouw handelen met als doel dat jouw diagnose jou in het dagelijks leven beduidend minder in de weg staat. Op de manier die bij jou past!

Copingstrategie

Hoe je reageert op een problematische of stressvolle situatie, wordt bepaald door jouw copingstrategie: een combinatie van verstandelijke en emotionele reacties op stress en problemen. Je kunt kiezen uit verschillende manieren (copingmechanismen) om met een probleem of stress om te gaan . Meestal gebruik je een copingstrategie al jarenlang . Maar is dit de geschikte strategie voor jou ? Enkele voorbeelden:
Je pakt een probleem of stressfactor(en) actief aan en gaat gelijk aan de slag met het oplossen ervan

  • Je zoekt sociale steun en probeert samen met een ander het probleem op te lossen
  • Je ontkent en vermijdt het probleem of de stress
  • Je richt je op andere dingen dan het probleem zodat je vermijdend gedrag vertoont
  • Je piekert, geef jezelf de schuld, twijfelt aan jezelf en voelt je somber
  • Je wordt gefrustreerd, boos, gespannen of angstig
  • Je zegt tegen jezelf dat het vanzelf wel goed komt (bagatelliseren)

Asin-coaching kan jou helpen door jou inzicht te geven in jouw huidige copingstrategie en helpt je bij het ontwikkelen van nieuwe copingstrategieën.

Sociaal netwerk

“Beter een goede buur dan een verre vriend.” Dit is een oud gezegde wat betekent dat het fijn is als je iemand in de buurt hebt op wie je terug kan vallen als je dat nodig hebt. Daarnaast is het ook fijn als je iemand hebt met wie je af en toe kunt afspreken voor een kopje koffie , lunchen, sporten of samen naar de bioscoop te gaan. Asin-Coaching kan jou helpen deze persoon te vinden door samen jouw sociale netwerk in kaart te brengen en uit te zoeken op wie jij het beste een beroep zou kunnen doen of met wie jij leuke sociale activiteiten kunt ondernemen . Het is altijd fijn een maatje te hebben. Dit kan een familielid zijn, een vriend of vriendin, een kennis of iemand in de buurt. Als blijkt dat je niemand hebt dan kan Asin-Coaching jou helpen een sociaal netwerk op te bouwen.

Anderen leren omgaan met jouw diagnose

Niet alleen jijzelf, ook jouw (naaste) omgeving kan last hebben van de gevolgen van het gedrag dat voortkomt uit jouw diagnose. Meestal uit dit zich in frustratie, demotivatie en onbegrip. Door onbegrip en misverstanden ontstaan frustraties van beide kanten (die zich uiten in boosheid, ruzies en verdriet). Door meer inzicht te krijgen in jouw diagnose en het hieruit voortkomend gedrag, accepteren jij en jouw omgeving elkaar beter zodat wederzijds begrip ontstaat. Dit biedt mogelijkheden tot betere communicatie, ondersteuning en samenwerking . Asin-Coaching helpt jou door communicatie en wederzijds begrip te verbeteren met jouw netwerk door inzicht in jouw diagnose en hieruit voortkomend gedrag te bieden. Asin-Coaching biedt ook psycho-educatie in de vorm van interventies om jou te leren omgaan met het gedrag waarin je vastloopt: door jou kennis en inzicht te geven in dagelijkse gebeurtenissen, verbeteren jouw vaardigheden in de dagelijkse omgang met jouw omgeving. Hierdoor ontwikkel je meer zelfvertrouwen en ontstaat ruimte tot verwerking van gebeurtenissen uit jouw verleden. Kortom: wat is voor jou de meest effectieve manier om in jouw dagelijks leven om te gaan met jouw diagnose ADHD, ADD, LVB, angststoornis of depressieve stoornis? Jij bént immers niet jouw diagnose, jouw ‘label’. Jij hebt baat bij extra ondersteuning en begeleiding om een zo prettig en betekenisvol mogelijk leven te kunnen leiden! Asin-Coaching biedt gedragsmethodieken en interventies die bij jouw unieke persoonlijkheid passen. Door aandachtig te luisteren naar jouw levensverhaal, inlevingsvermogen te tonen in jouw specifieke situatie – jouw dagelijks leven – is ons gezamenlijke doel een toekomstgerichte gedragsverandering te bewerkstelligen waarmee jij jaren vooruit kunt.

Samenwerken met instanties

Er zijn altijd instanties, instellingen of organisaties waar je mee te maken hebt. Ook voor een goede samenwerking met hen is het van belang om elkaar goed te begrijpen en snappen wat je van elkaar kunt verwachten. Dit kan door duidelijke communicatie waarbij goede en heldere afspraken worden gemaakt. Asin-Coaching kan jou begeleiden bij een goede afstemming en verstandhouding met deze instanties door je te helpen bij het maken van afspraken en hiernaartoe te gaan met jou of samen een begrijpelijke evaluatie (samenvatting) op papier te zetten van wat gezegd en afgesproken is. Asin-Coaching helpt je door jouw belangen te behartigen door op te komen voor wat jij graag wilt. Belangrijk hierbij is dat jouw wensen en doelen redelijk en haalbaar zijn voor jou en voor betrokken instanties.

Onze tarieven

WMO

Als je in aanmerking wilt komen voor individuele begeleiding dan kan je een aanvraag indienen bij de gemeente waarin je woont. Dat doe je door je op de site van de gemeente aan te melden bij het WMO loket. Zie voor de gemeente Ede en Veenendaal onderstaande links. Na jouw aanmelding wordt door een Wmo-medewerker contact met je opgenomen om een afspraak met je te maken voor een maatwerkgesprek. Tijdens dit gesprek wordt jou gevraagd waar je begeleiding bij nodig hebt en hoeveel uren in de week je nodig denkt te hebben aan individuele begeleiding.

Asin-Coaching heeft een contract met de WMO van de gemeenten Veenendaal en Ede. Dit betekent dat Asin-Coaching (jong)volwassenen vanaf 18 jaar in opdracht mag begeleiden . Voor jongeren die jonger zijn dan 18 jaar kan dit mogelijk via een PGB (persoonsgebonden budget). Hierover kan je overleggen met jouw gemeente, het sociaal team of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

PGB
PGB staat voor ‘persoonsgebonden budget’. Indien jij woonachtig bent in een gemeente waarmee Asin-Coaching geen contract heeft, heb je mogelijk toch recht op vergoede begeleiding door Asin-Coaching. Dit kan voor volwassenen en voor jongeren onder de 18 jaar gelden. In het geval van volwassenen gaat de aanvraag hiervan via het Wmo loket. De gemeente geeft aan of je in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget (https://www.svb.nl/nl/pgb/).

Jongeren
Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opvoeding van kinderen, geven gemeenten advies over jeugdhulp. Ook zorgen zij voor de toegang tot jeugdhulp. Samen met jouw/jullie kind bekijken zij welke hulp het meest passend is. De gemeente zorgt ervoor dat het kind de gekozen hulp daadwerkelijk krijgt. 

Soorten jeugdhulp (jeugdzorg) via de gemeente
Hoe je daadwerkelijk bij de jeugdhulp terecht komt, regelt elke gemeente anders. Dat kan het gemeentelijk jeugdteam zijn in de wijk, maar ook een Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Jeugdteam in de wijk
In veel gemeenten biedt het jeugdteam in de buurt jeugdhulp aan. Jijzelf, jouw kind of een overig familielid kan het jeugdteam direct benaderen. Maar de school, de huisarts, de jeugdarts of de sportvereniging kan ook doorverwijzen. De deskundigen in het wijkteam kijken samen met ouders en kinderen welke hulp nodig is. En welke instantie deze hulp aanbiedt. Informeer bij de gemeente hoe je contact legt met het wijkteam. 

Centra Jeugd en Gezin (CJG)
Veel gemeenten hebben een Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier werken professionals  van verschillende jeugdhulpinstellingen samen. Deze hulpverleners weten wanneer een kind of jongere meer hulp dan gemiddeld nodig heeft. Kinderen en jongeren kunnen zo nodig via een jeugdteam van het CJG extra ondersteuning krijgen. Ook kan een persoonsgebonden budget (Pgb) voor jeugdhulp worden ingezet. Dit is een bedrag waarmee je zelf zorg kunt inkopen bij een zorgverlener.

Particulier
Als je geen recht hebt op een beschikking van jouw gemeente of hiervan geen gebruik wilt maken dan kan je de begeleiding van Asin-Coaching zelf bekostigen. Het uurtarief is €65 inclusief btw.

Eigen bijdrage
Als de gemeente een beschikking afgeeft om begeleiding te financieren dan wordt een eigen bijdrage van jou verwacht. Het CAK is de instantie die de eigen bijdrage int. Op de website van het CAK staat hierover het volgende (www.hetcak.nl) :

In 2020 is de eigen bijdrage Wmo maximaal € 19 per maand
Vanaf 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt ieder huishouden een eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand voor hulp of ondersteuning.

Inkomen of hoeveelheid hulp tellen niet mee
i De berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo is onafhankelijk van eigen inkomen of vermogen. Ook  maakt het niet uit of iemand veel of weinig hulp, begeleiding of ondersteuning krijgt

Let op
De meeste hulp, begeleiding of ondersteuning die de gemeente aanbiedt, valt onder de eigen bijdrage Wmo van maximaal € 19,00. In een enkel geval vraagt de gemeente nog een aparte bijdrage in de kosten. Wil je hierover meer weten? Neem dan contact op met het Wmo-loket van jouw gemeente. Ik raad je aan om op de site van jouw gemeente te kijken welke tarieven op dat moment gebruikt wordt.

Partner + geen AOW = geen eigen bijdrage
Ben je getrouwd of heb je een levenspartner? En is minimaal één van jullie nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoef je in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Bereik je in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt de eigen bijdrage maximaal € 19 per maand voor jullie samen.

Wat blijft hetzelfde in 2020?

  • De gemeente kan de eigen bijdrage verlagen voor alle inwoners in een gemeente.
  • De gemeente kan bepalen dat bepaalde inwoners geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Bijvoorbeeld voor mensen met een laag inkomen.
  • Betaalt je een eigen bijdrage voor de Wlz (Wet langdurige zorg)? Dan hoef je geen eigen bijdrage Wmo te betalen.
  • De berekening van de eigen bijdrage voor beschermd wonen in een instelling blijft hetzelfde.

Website Gemeente Ede:
https://socialekaart.ede.nl/is/een-vraag-over-2/zorg-en-ondersteuning/wmo/wmo 
Website Gemeente Veenendaal:
https://www.veenendaal.nl/ondersteuning-zorg-en-inkomen/ondersteuning-via-wmo

Ondersteuning bij het aanvragen van een beschikking
Als je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebt, mail of bel me dan vooral via info@asin-coaching.nl of 06-82802588. Ik kan je adviseren en ondersteunen bij de aanvraag. Neem gerust contact op!

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen, neemt u dan contact met ons op

Neem contact op

Laat een bericht achter

Asin-Coaching heeft vele jaren ervaring met uiteenlopende vormen van begeleiden en coachen. De ondersteuning die ik jou bied is een actieve benadering die jou motiveert en stimuleert in beweging te komen.